Wykaz Gminnych Programów Rewitalizacji

 • Data obowiązywania od 21.05.2024 | pdf 463 kB |

  Poprzednie wersje dokumentu

  Opis ostatniej wersji: Aktualizacja Wykazu
  Historia zmian:
  Obowiązuje od 2024-04-02 do 2024-05-20 Aktualizacja Wykazu

  Obowiązuje od 2023-11-14 do 2024-04-01 Aktualizacja Wykazu

  Obowiązuje od 2023-06-13 do 2023-11-13

4 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa przyjął regulamin prowadzenia Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (z późn. zm.). Regulamin określa zasady prowadzenia Wykazu, w tym warunki wpisu gminnego programu rewitalizacji (GPR) do Wykazu. 

Zgłoszenia gminnych programów rewitalizacji do Wykazu przyjmowane są w trybie otwartym i ciągłym.
Najważniejsze informacje nt. zasad prowadzenia Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego:

 1. Wykaz prowadzony jest wyłącznie dla pozytywnie zweryfikowanych GPR, przyjmowanych uchwałą rady gminy na podstawie ustawy o rewitalizacji.
 2. W imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania związane z prowadzeniem Wykazu wykonuje Zespół ds. rewitalizacji.
 3. Ocena merytoryczna ma charakter weryfikacji w zakresie zgodności ocenianego gminnego programu rewitalizacji z kryteriami merytorycznymi określonymi w załączniku nr 4 Regulaminu.
 4. Gminne programy rewitalizacji podlegają weryfikacji merytorycznej w zakresie:
  - oceny zgodności GPR (pełniącego funkcję strategii IIT) z elementami i cechami strategii IIT określonymi w art. 36 ust. 8 ustawy wdrożeniowej,
  - możliwości finansowania GPR (pełniącego funkcję strategii IIT) w ramach programu FEWiM (na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.
 5. Pozytywny wynik weryfikacji merytorycznej GPR jest podstawą wydania (przez Zespół ds. rewitalizacji) rekomendacji Zarządowi Województwa na temat pozytywnego zaopiniowania GPR.
 6. Przyjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie pozytywnej opinii nt. gminnego programu rewitalizacji, skutkuje wpisem GPR do Wykazu.
 7. Dopuszcza się, aby przed przyjęciem gminnego programu rewitalizacji przez radę gminy, gmina wystąpiła do Zespołu ds. rewitalizacji o konsultacje projektu GPR. Prośby o konsultacje należy kierować na adres e-mail: rewitalizacja@warmia.mazury.pl. Gmina może skorzystać z konsultacji nie więcej niż raz.

Regulamin i załączniki