Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 obejmuje:

  1. dodanie 15 naborów o łącznej alokacji 383 777 665,05 zł w:

-     Działaniu 01.07 E-zdrowie;

-     Działaniu 01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP;

-     Działaniu 02.07 Adaptacja do zmian klimatu (2 konkursy);

-     Działaniu 03.01 Mobilność miejska;

-     Działaniu 04.02 Publiczny transport zbiorowy Schemat A;

-     Działaniu 04.02 Publiczny transport zbiorowy Schemat B;

-     Działaniu 06.05 Edukacja przez całe życie;

-     Działaniu 07.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – PUP;

-     Działaniu 07.02 Poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących;

-     Działaniu 09.07 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności;

-     Działaniu 10.01 Infrastruktura zdrowia;

-     Działaniu11.01 Infrastruktura kultury;

-     Działaniu 11.02 Publiczna oferta turystyczna;

-     Działaniu 12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich.

  1. zmiany terminów naborów  w:

-     Działaniu 02.01 Efektywność energetyczna;

-     Działaniu 05.01 Infrastruktura edukacyjna;

-     Działaniu 08.02 Infrastruktura systemu pieczy zastępczej;

-     Działaniu 10.01 Infrastruktura zdrowia.

  1. zmiany kwot alokacji w:

-     Działaniu 06.05 Edukacja przez całe życie,

-     Działaniu 08.02 Infrastruktura systemu pieczy zastępczej,

-     Działaniu 10.01 Infrastruktura zdrowia,

-     Działaniu 12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich; 

  1. doprecyzowanie terminów naboru w:

-     Działaniu 06.05 Edukacja przez całe życie

  1. modyfikację informacji dodatkowej w:

-     Działaniu 12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich

    6. usunięcie z harmonogramu naboru w Działaniu 02.08 Gospodarka wodno-ściekowa.