logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego, warmia mazury logo, logo unii europejskiej
Strona poświęcona nowemu programowi regionalnemu na lata 2021–2027
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

8.03.2023 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w części dotyczącej priorytetu 7 Rynek pracy działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – PUP został przyjęty 8 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 (priorytet 7 działanie 7.1)

Plan Finansowy SzOP FEWiM

 

21.02.2023 r. Zbiorcze dane nt. programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 przekazane Komisji Europejskiej

Zbiorcze dane dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, które zostały przekazane do Komisji Europejskiej (pdf).

 

3.02.2023 r. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021–2027

27.01.2023 r. Przygotowanie do naboru członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Powołanie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  na lata 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027) jest jednym z kluczowych etapów rozpoczęcia realizacji/wdrażania programu nowej perspektywy 2021-2027.

Komitet Monitorujący FEWiM 2021-2027 będzie jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi, niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, powołanym przez nią uchwałą.

Zadania Komitetu Monitorującego

Zadania Komitetu zostały określone w rozporządzeniu ogólnym dotyczącym funduszy europejskich na lata 2021-2027 (art. 40).

Komitet zatwierdza m.in. :

 • metodykę i kryteria wyboru projektów,
 • wszelkie propozycje instytucji zarządzającej dotyczące zmiany programu,

analizuje m.in.:

 • postępy we wdrażaniu Programu oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych,
 • kwestie mające wpływ na wykonanie programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom,
 • realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności,
 • spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania.

 

Skład Komitetu Monitorującego

Skład KM zostanie oparty na zrównoważanym i reprezentatywnym udziale podmiotów sektora publicznego i niepublicznego (w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz reprezentujących społeczeństwo obywatelskie).

Proces naboru będzie odbywał się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spójności,
ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, wytycznymi z 21 września 2022 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027
.

Po ustaleniu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego struktury KM oraz procedury wyboru jego członków, Instytucja Zarządzająca rozpocznie formalny proces zapraszania podmiotów do składu Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027.

Kryteria wyboru przedstawicieli do Komitetu Monitorującego

Podmioty delegujące swoich przedstawicieli do KM FEWiM 2021-2027 powinny kierować się następującym kryteriami:

 1. posiadanie nieposzlakowanej opinii – wymóg obowiązkowy,
 2. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programu lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji danego programu,
 3. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie programu FEWiM 2021-2027,
 4. kompetencje lub wiedza,
 5. zdolności analityczne i komunikatywność,
 6. samodzielność oraz kreatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy,
 9. umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
 10. umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac komitetu od środowisk, które członek/zastępca członka komitetu reprezentuje,

Kryteria dodatkowe – doświadczenie w pracach komitetów monitorujących, komitetów sterujących, komisji oceny projektów.

Weryfikacja wymogów należy do podmiotu wyznaczającego swoich przedstawicieli w KM, przy czym Instytucja Zarządzająca może nie udzielić zgody na uczestnictwo danego przedstawiciela w Komitecie w przypadku utraty przez niego nieposzlakowanej opinii.


28.12.2022 r.

Identyfikacja przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Procedurą opiniowania przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (dalej: Procedura) informujemy organizacje badawcze o możliwości aplikowania o środki na realizację projektu z zakresu publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz zapraszamy do składania Wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do realizacji w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. W ramach FEWiM 2021–2027 zaplanowano m.in. wsparcie publicznej infrastruktury przeznaczonej do realizacji agendy badawczej, której zakres będzie zgodny z inteligentną specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Dofinansowanie inwestycji w publiczną infrastrukturę badawczą zaplanowano w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej, w Celu szczegółowym (i) pn. Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, w Priorytecie 1. Gospodarka.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

W myśl art. 8 ust. 2 Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (KP) zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej i określającego kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (dalej FEWiM), organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie:

 • wykorzystanie infrastruktury do realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją;
 • pozytywne zaopiniowanie projektu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego ds. nauki na warunkach i w trybie określonym w Kontrakcie Programowym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

JAK WYGLĄDA PROCES OPINIOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ?

Zgodnie z Procedurą:

 • opiniowanie propozycji projektów pod kątem zgodności z wymogami określonymi dla  programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przez stronę samorządową oraz

 • ocena pozytywnie zaopiniowanych na poziomie regionalnym propozycji projektów przez stronę rządową w trybie określonym w KP.

 

Samorząd województwa dokona formalnej oraz merytorycznej oceny wniosku pod kątem:

- wpływu przedsięwzięcia na rozwój IS regionu,

- zakresu i szczegółowości opisanej we wniosku agendy badawczej,

- komplementarności infrastruktury z istniejącymi zasobami badawczo-rozwojowymi oraz

- jej zastosowania gospodarczego.

Ocenione wnioski w formie listy zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego podlegać będą opinii Strony rządowej pod kątem zasadności ich realizacji oraz zgodności z Umową Partnerstwa.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

Organizacje badawcze składają Wnioski o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do realizacji w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury) opracowane w języku polskim, wydrukowane i podpisane przez uprawnione podmioty

 

KIEDY?

W terminie od 28 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. (do godziny 15:00).

 

GDZIE?

Na adres  Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn (II piętro). W przypadku przesłania pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

Po upływie tego terminu Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 nie gwarantuje uwzględnienia wniosku w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej i tym samym poddania go ocenie i opiniowania przez wyznaczone gremia.

 

KONTAKT

Informacji  udziela Biuro Programowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

tel: 89 521 93 15; e-mail: bpr2@warmia.mazury.pl


 

Nowy program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027”.

Zapoznaj się z Programem FEWiM (projekt programu zatwierdzony przez KE).


 

5.12.2022 r.

18 listopada 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

Wytyczne te określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST. 


 

24.06.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami dokumentów i zaopiniowania:


 

13.12.2021 r.

8 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027”.

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem.


 

28.09.2021 r.

Od 1 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

 • 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, transmisja on-line na kanale Youtube: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.
 • 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie Strategii w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

1

OSI Tygrys warmińsko-mazurski

 6.10.2021

2

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

 8.10.2021

3

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga

 11.10.2021

4

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

 13.10.2021

5

OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

 15.10.2021

6

OSI EGO

 18.10.2021

7

OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie

 20.10.2021

8

OSI Niebieski Zachód

 22.10.2021

9

OSI Miasta CITTASLOW

 25.10.2021

10

OSI Obszary marginalizacji

 27.10.2021


 

12.08.2021 r.

11 sierpnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument „Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021–2027”, umożliwiający zidentyfikowanie przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Zawiera on niezbędne informacje i reguły, które przedsięwzięcia powinny spełniać, aby ubiegać się o status projektu strategicznego w ramach programu regionalnego na lata 2021–2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (FEWiM).    

Zapraszamy do przedkładania projektów ponadlokalnych strategii, programów rozwoju przygotowanych dla Obszarów Strategicznej Interwencji zidentyfikowanych w ramach „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” wraz z propozycjami projektów strategicznych w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r. godz. 15:30.  
Koncepcje projektów powinny być przedstawione na wzorze fiszki projektowej.

Dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej bezpośrednio do kancelarii Departamentu Polityki Regionalnej, ewentualnie przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn lub ich skan na adres e-mail: dpr@warmia.mazury.pl.
Dokumenty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
 


 

6.07.2021 r.

31.03.2021 r.

Wysłuchanie publiczne Umowy Partnerstwa już 7 kwietnia. Sprawdź, jak dołączyć do spotkania on-line.


 

17.02.2021 r.

Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie projektu Umowy Partnerstwa.


 

16.02.2021 r.

Prezentacja z konsultacji projektu Umowy Partnerstwa.


 

5.02.2021 r.

Konsultacje Umowy Partnerstwa – czym są?


 

Pliki do pobrania