logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego, warmia mazury logo, logo unii europejskiej
Strona poświęcona nowemu programowi regionalnemu na lata 2021–2027
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Poznaj założenia programu

Nowy program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027”. Budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 wyniesie niemal 1,8 mld euro. Program FEWiM (projekt programu zatwierdzony przez KE) stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a jego główny cel wynika również z polityk Unii Europejskiej oraz strategii krajowych.


 

28.11.2022 r.

22.02.2023 r. Aktualizacja Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

28.11.2022 r. Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027


 

25.11.2022 r.

28 października 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWiM). Dokument został już oficjalnie przesłany Komisji Europejskiej.

Obecna wersja Programu to wynik kilkumiesięcznych rozmów samorządu województwa z Komisją. Władzom regionu zależało na uwzględnieniu specyfiki regionu i potrzeb jego mieszkańców, w ramach ustalonych rozporządzeń oraz priorytetów Komisji Europejskiej. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – jako zgodny z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021–2027 w Polsce.

Zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską spodziewamy się do końca 2022 r., zaś pierwsze ogłoszenia konkursów są planowane na I półrocze 2023 roku.

W ramach programu FEWiM na Warmię i Mazury ma wpłynąć ponad 1 mld 786 mln euro dofinansowania. Fundusze Europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa. Wśród priorytetów programu są: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu.


 

27.01.2022 r.

Ruszyły konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag:

Uwagi i wnioski można składać od 26 stycznia do 17 lutego 2022 roku.

Wypełnione i podpisane formularze (w formacie edytowalnym lub pdf) należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
  • w miejscu udostępnienia dokumentów.

 

 8 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021–2027".

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem.


 

28.09.2021 r.

Od 1 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

  • 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, transmisja on-line na kanale Youtube: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.
  • 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie Strategii w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

1

OSI Tygrys warmińsko-mazurski

 6.10.2021

2

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

 8.10.2021

3

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga

 11.10.2021

4

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

 13.10.2021

5

OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

 15.10.2021

6

OSI EGO

 18.10.2021

7

OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie

 20.10.2021

8

OSI Niebieski Zachód

 22.10.2021

9

OSI Miasta CITTASLOW

 25.10.2021

10

OSI Obszary marginalizacji

 27.10.2021

 


 

5.02.2021 r.